BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN
tại hoang đảo GALANG, Malaysia
 


Hình đài tưởng niệm tại Galang chúng tôi nhận được ngày 17-6-2005.
Hai tấm bia ở hai bên bị gở ra.
 

 
 
 
 

 

 
 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org