Mạng thông tin này cùng tất cả tài liệu đăng tải ở đây được một nhóm thiện nguyện hy sinh thời gian, công sức và  tài chánh hạn chế của mình để thực hiện. Sự hỗ trợ tài liệu, hồ sơ, công sức và tài chánh của thân hào nhân sĩ các nơi đều được nhiệt liệt hoan nghênh để chúng ta cùng có cơ hội chia xẻ thông tin với nhau, ước mong những thông tin này sẽ được góp phần vào gia tài lịch sử, xã hội, văn hóa và giáo dục làm di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.

Xin vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư:

           Archive of Vietnamese Boat People Inc.
           PO Box 497
           Flemington
           VIC 3031
           AUSTRALIA

Có nhiều cách quý vị có thể chuyển tài liệu đến cho chúng tôi:

1- Gửi bản chánh với tư cách biếu tặng toàn phần: Trường hợp này bản chánh sẽ không được trả lại.
2- Gửi bản chánh với tư cách biếu tặng bán phần: Trường hợp này bản chánh được gửi đến chúng tôi, đồng thời quý vị vui lòng ký một giấy cho phép sử dụng, sau khi chúng tôi scan hồ sơ, bản chánh sẽ được gửi trả lại quý vị, thời hạn không quá một tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp này chúng tôi có tư cách tác quyền với hồ sơ của chúng tôi, quý vị vẫn còn trọn tác quyền văn bản gốc và có thể cho phép các cơ quan hay cá nhân khác sử dụng bản gốc của quý vị.
3- Nếu văn bản là chữ (text, bài báo, thơ, văn,...) chúng tôi có thể nhận hồ sơ photocopy. Vì hồ sơ photocopy bị kém chất lượng rất nhiều, chúng tôi không thể nhận hồ sơ hành chánh và hình ảnh bằng bản sao photocopy. Xin quý vị vui lòng thông cảm.
 


VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Quyền trước tác | Trách nhiệm | Tặng biếu | Liên lạc |
Email: vktnvn@hotmail.com