© Archive of Vietnamese Boat People Inc.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng và phổ biến rộng rãi tất cả mọi người đều được quyền sử dụng tất cả những tài liệu trong trong mạng này, không phải xin cấp giấy cho phép, với điều kiện là việc sử dụng đó phục vụ cho mục đích hay cho những công ty hoặc những hoạt động bất vụ lợi (not-for-profit) hoặc không phục vụ mục đích mua bán lấy lời (commercial purposes) cho công ty hay cho cá nhân, và có ghi rõ xuất xứ của Văn Khố Thuyền Nhân.

Archive of Vietnamese Boat People Inc. không chịu trách nhiệm về sự sai sót của sự kiện hay nội dung, nếu có.

Tất cả tài liệu được quý vị sử dụng đều nên ghi rõ xuất xứ (acknowledgment of source).


VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Quyền trước tác | Trách nhiệm | Tặng biếu | Liên lạc |
Email: vktnvn@hotmail.com