Ðịa chỉ chỉ trang nhà
http://www.vnbp.org
Ða chỉ email: vktnvn@hotmail.com
Tất cả hồ sơ, tài liệu xin vui lòng gửi đến địa chỉ hộp thơ:

To: VNBP
       PO Box 497
       Flemington
       VIC 3031
       AUSTRALIA

Ngân phiếu, bưu phiếu xin ghi:

Archive of Vietnamese Boat People
       PO Box 497
       Flemington
       VIC 3031
       AUSTRALIA


VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Quyền trước tác | Trách nhiệm | Tặng biếu | Liên lạc |
Email: vktnvn@hotmail.com