Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 17-8-2011: Về Singapore. Từ giã Indonesia.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image