Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 16-8-2011: Tanjung Pinang. Một ngày nghỉ ngơi.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image