Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 14-8-2011: Những hình ảnh trên đường tới Galang.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image