Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 14-8-2011: Lễ an vị vong linh tại chùa Quan Âm.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image