Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 14-8-2011: Cầu jetty trại Galang, Batam, Indonesia.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image