Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 11-8-2011: Trại Marang ngày trước, tiểu bang Terengganu.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image