Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 10-8-2011: Chùa Từ Bi trên đồi tôn giáo Bidong.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image