Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 10-8-2011: Đồi tôn giáo Bidong và nhà thờ.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image