Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 10-8-2011: Cầu nguyện tại mộ Ông Alcoh Wong.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image