Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 9-8-2011: Cầu nguyện trên bờ biển Terengganu.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image