Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 9-8-2011: Nghĩa trang Cherang Ruku. Về Bến Tự Do 9.
Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image