Previous Image Play/Pause Next Image
Hình ảnh ngày 8-8-2011. Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image