TƯỢNG ĐÀI TRI ÂN NƯỚC ÚC và TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
tại Victoria, Úc châu

Vietnamese Boat People Monument of Gratitude and Commemoration

Một góc nhìn tượng đài Tri ân và Tưởng niệm tại Victoria vào ngày lễ khánh thành

   
- Bản tin lễ khánh thành tượng đài của UPI
- Bản tin lễ khánh thành, của ABC News
- Thông cáo Báo chí của Văn phòng Thủ hiến tiểu bang Victoria, Úc.
- Bản tin lễ khánh thành, của Asia-Pacific
- Bản tin lễ khánh thành, của Daily India
- Diễn văn Chào mừng quan khách của Thị trưởng Maribyrnong: bà Michelle MacDonald.
- Bản tin lễ khánh thành, của Pilitical Gateway
- Bản tin lễ khánh thành của Viet Catholic
- Diễn văn Khai mạc của đồng Chủ tịch Uỷ ban Xây dựng Tượng Đài: ông Bruce Mildenhall, cựu Dân biểu, và ông Trần Đông, Giám đốc VKTNVN Úc châu.
- Bài tường thuật công tác xây dựng tượng đài của VKTNVN, Trần Đông viết. - Diễn văn của quyền Thủ hiến tiểu bang Victoria: ông Rob Hulls.
- Bài tường thuật 1: lễ khánh thành tượng đài trên báo Dân Việt, Lưu Dân viết. - Bài tưởng thuật 3: Ba nhân vật của ngyà lễ khánh thành. Báo Dân Việt. Dân Vệ viết.
- Bài tường thuật 2: lễ khánh thành tượng đài trên báo Dân Việt, Lưu Dân viết. - Bài tường thuật 4: bản tin trên đài ABC, chương trình Việt ngữ.
   
- Danh sách ân nhân hứa đóng góp xây dựng Tượng đài: danh sách ghi nhận được trong ngày Radiothon 9-5-2008 trên Radio SBS. - Danh sách ân nhân đã gửi tiền đóng góp xây dựng Tượng đài: danh sách lược trích từ ngân hàng.
- Bảng công khai tài chánh: Chi phí xây dựng Tượng đài  
   
- Hình ảnh Tượng đài - Hình ảnh lễ Khánh thành
   
 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org