Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Pháp

VBP Memorial in France

 

Công trình xây dựng Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Pháp được thực hiện tại chùa Khánh Anh, Bagneaux, Pháp quốc. Chùa đang được xây dựng. Tượng đài sẽ được hoàn tất sau khi chùa xây xong (www.khanhanh.fr)
 

Sau 7 năm nỗ lực, cuối cùng Đài Tưởng niệm Thuyền nhân tại chùa Khánh Anh đã hoàn tất và khánh thành ngày 2-11-2008 (âm thanh ngày khánh thành)

Những hình ảnh dưới đây do chị Vân Hải, Paris, gửi tặng. Đa tạ.

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org