Whitehead, Hongkong
Tai A chau, Hongkong
   
Maps of the region and camp sites
Some special pictures
 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org