DANH SÁCH ÂN NHÂN (1)
trong công trình xây dựng
TƯỢNG ĐÀI TRI ÂN TƯỞNG NIỆM tại VICTORIA
từ tháng 5-2008

Kính mời quý đồng hương đóng góp vào công trình xây dựng Tượng Đài.
Click vào hình dưới đây để biết chi tiết:


Trang 1 ... xem tiếp trang kế ...


DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TIỀN XÂY DỰNG
 

NGÀY 5-5-2008

$650.00

DEPOSIT 3109

Cộng ngày 5-5 = 650$
 

NGÀY 6-5-2008

$100.00

DEPOSIT 3109

                                           Cộng ngày 6-5 = 100$
Tổng cộng đến ngày 6-5:   650$ + 100$ = 750$
 

NGÀY 8-5-2008

$200.00

BIG SKY CU GAY QUY XAY DUNG T

$200.00

BINH DUONG 2709

                                             Cộng ngày 8-5 = 400$
Tổng cộng đến ngày 8-5: 750$ + 400$ = 1.150$
 

NGÀY 9-5-2008

$100.00

NETBANK TFR Dinh P Trinh

$100.00

NETBANK TFR GAY QUY

$100.00

NETBANK TFR 080905avbp102

$100.00

NETBANK TFR Commonwealth Bank

$100.00

NETBANK TFR For Dang Thi Ba

$100.00

NETBANK TFR For Tran Hai Duong

$250.00

NETBANK TFR Than Huu Thanh Nga

$50.00

Nguyễn Khương Ninh, Hải quân, VIC

$50.00 Một người bạn
$50.00 Chị Oanh (bạn Phượng)
$50.00 Ông Bà Trần Chi
$1,050.00 Subtotal

                                                Cộng ngày 9-5 = 1.050$
Tổng cộng đến ngày 9-5: 1.150$ + 1.050$ = 2.200$
 

NGÀY 12-5-2008

CASH DEPOSIT

$50.00

CASH DEPOSIT

$100.00

CASH DEPOSIT

$150.00

HOA HAO BUDDHISM CON

$500.00

MICHAEL TRAN Donation - Michael

$50.00

Loc Thanh Tran SBS radio

$50.00

HOANG Y TRUONG DONATION FOR AVBP

$100.00

MR VAN TRAN FROM LONG TRAN NSW

$100.00

TRANSGORGA PTY L Trisha Gorga

$100.00

QUANG NGUYEN AVBP Monument

$100.00

BILL TRAN St jo XAY DUNG TUONG DAI

$100.00

KHOAN TRAU TRI ON TUONG NIEM

$100.00

T M NGUYEN Le Thi Kim Anh

$100.00

Thom Vu Vietnamese SBS

$100.00

H A KIEU quiXayDaiThuyenNha

$100.00

Thuyen Rong VADB Thuyen Rong VADB

$500.00

BUI VAN DOI WA BUI VAN DOI WA

$500.00

NETBANK TFR Kim Tran Findon SA

$50.00

NETBANK TFR Donation to AVBP

$50.00

NETBANK TFR CoDuyenBankstown

$50.00

NETBANK TFR Nguyen Van Bau QLD

$100.00

NETBANK TFR Nguyen Thi Yen QLD

$100.00

NETBANK TFR From Ho van Hoa

$100.00

NETBANK TFR Tuan woodpark SYD

$100.00

NETBANK TFR GDTrucLyBankstown

$100.00

CASH DEPOSIT 2111

$50.00

CASH DEPOSIT 2111

$50.00

CASH DEPOSIT 2111

$100.00

CASH DEPOSIT 2111

$100.00

HUYNH VAN HOA 2130

$50.00

MR C T HOANG973042130

$100.00

CASH DEPOSIT 2130

$50.00

CASH DEPOSIT 2130

$50.00

CASH DEPOSIT 2130

$50.00

CASH DEPOSIT 2130

$90.00

CASH DEPOSIT 2130

$100.00

CASH DEPOSIT 2130

$100.00

CASH DEPOSIT 2130

$100.00

CASH DEPOSIT 2134

$100.00

CASH DEPOSIT 2134

$100.00

JOHN ZAME HOA 2141

$30.00

HUYNH LAM 2141

$50.00

CASH DEPOSIT 2141

$50.00

CASH DEPOSIT 2159

$100.00

CASH DEPOSIT 2184

$20.00

XUAN MAI SYDNEY 2188

$40.00

CASH DEPOSIT 2199

$50.00

CASH DEPOSIT 2233

$70.00

CASH DEPOSIT 2262

$50.00

BA PHAM 2265

$50.00

CASH DEPOSIT 2265

$50.00

CASH DEPOSIT 2329

$100.00

MINH DIEU 2334

$100.00

THI HONG PHAM 2334

$100.00

CASH DEPOSIT 2334

$100.00

CASH DEPOSIT 2334

$200.00

CASH DEPOSIT 2334

$400.00

CASH DEPOSIT 2471

$50.00

CASH DEPOSIT 2736

$100.00

CASH DEPOSIT 2913

$400.00

NGUYEN PHUOC HAI 3002

$100.00

THANH BUI 3012

$50.00

SON NGUYEN 3012

$100.00

TINH BUI 3012

$100.00

CASH DEPOSIT 3102

$50.00

AVBP 3105

$100.00

CASH DEPOSIT 3109

$50.00

LAN NGUYEN 3135

$50.00

CASH DEPOSIT 3142

$200.00

CASH DEPOSIT 3146

$20.00

CASH DEPOSIT 3162

$200.00

THI MY VO 3163

$50.00

CASH DEPOSIT 3163

$100.00

CASH DEPOSIT 3163

$200.00

CHAU THUC LANG 3168

$50.00

MR TIEN DAT VAN 3168

$50.00

TI TI BEN 3168

$100.00

CASH DEPOSIT 3168

$50.00

CASH DEPOSIT 3168

$50.00

VO NGOC LAN 3171

$50.00

TANG D KHOAN 3171

$50.00

BUI VAN LAM- NOBL3171

$100.00

LE NGOC HANH 3171

$100.00

NGUYEN TY NAN 3171

$100.00

CASH DEPOSIT 3171

$20.00

CASH DEPOSIT 3171

$50.00

CASH DEPOSIT 3171

$50.00

CASH DEPOSIT 3171

$50.00

CASH DEPOSIT 3171

$100.00

CASH DEPOSIT 3171

$100.00

CASH DEPOSIT 3171

$100.00

CASH DEPOSIT 3171

$100.00

CASH DEPOSIT 3171

$200.00

DYLAN NGUYEN 3172

$200.00

RYAN NGUYEN 3172

$200.00

BRANDAN NGUYEN 3172

$200.00

CASH DEPOSIT 3172

$50.00

CASH DEPOSIT 3172

$100.00

CASH DEPOSIT 3172

$100.00

CASH DEPOSIT 3172

$100.00

CASH DEPOSIT 3181

$100.00

CASH DEPOSIT 3181

$200.00

NPTHIENCAODAITAYN3212

$500.00

VAN H VO 3215

$100.00

THANG VU 3215

$100.00

ONG BA LUONG THI 3217

$30.00

LE VAN BO 3217

$50.00

NGUYEN THI HIEN 3217

$100.00

TE NGUYEN 3217

$100.00

CASH DEPOSIT 3225

$100.00

CASH DEPOSIT 3230

$50.00

CASH DEPOSIT 3234

$100.00

CASH DEPOSIT 3234

$100.00

CASH DEPOSIT 3237

$20.00

A CONG VONG 3240

$100.00

CASH DEPOSIT 3240

$200.00

VAN NGUYEN 3248

$50.00

CASH DEPOSIT 3253

$50.00

CASH DEPOSIT 3253

$50.00

LAM 3348

$100.00

CASH DEPOSIT 3571

$30.00

CASH DEPOSIT 3608

$50.00

CASH DEPOSIT 3608

$200.00

HAU HUU TGHAO 3619

$300.00

CASH DEPOSIT 3620

$50.00

QUYEN VAN PHAM 3894

$50.00

CASH DEPOSIT 4148

$50.00

CASH DEPOSIT 4148

$50.00

CASH DEPOSIT 4148

$100.00

CASH DEPOSIT 4172

$100.00

CASH DEPOSIT 4712

$200.00

CASH DEPOSIT 4804

$50.00

CASH DEPOSIT 5000

$50.00

CASH DEPOSIT 5128

$100.00

DUONG TI 5137

$50.00

DINH KHIEM LE 5137

$50.00

CASH DEPOSIT 5139

$100.00

CASH DEPOSIT 5175

$100.00

CASH DEPOSIT 6104

$30.00

CASH DEPOSIT 6104

$50.00

CASH DEPOSIT 6104

$100.00

HUYNH THI NAM 6132

$100.00

CASH DEPOSIT 6132

$50.00

HUNG LY, MARANGAR6178

$50.00

CASH DEPOSIT 6178

$100.00

VIET NAM NGUYEN 6192

$100.00

CASH DEPOSIT 7000

$50.00

CASH DEPOSIT 7002

$50.00

DEPOSIT

$200.00

CASH DEP 9999 2021

$200.00

CASH DEP 9999 2111

$100.00

CASH DEP 9999 2111

$200.00

CASH DEP 9999 2323

$100.00

CASH DEP 9999 3424

$100.00

CASH DEP 120508 2901

$50.00

from Kim T Nguyen

$50.00

 

Subtotal: $15,950.00

                Cộng ngày 12-5 = 15.950$
Tổng cộng đến ngày 12-5:  2.200$ + 15.950$ = 18.150$

                                                    Trang 1 ... xem tiếp trang kế ...
 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org