MỤC LỤC DANH SÁCH ÂN NHÂN
trong công trình xây dựng
TƯỢNG ĐÀI TRI ÂN TƯỞNG NIỆM tại VICTORIA
từ tháng 5-2008

Quý đồng Muốn đóng góp vào công trình xây dựng Tượng Đài?


 

Danh sách 1, nhận ngày 5-5 đến 12-5 Danh sách 2, nhận ngày 13-5-2008
Danh sách 3, nhận ngày 14-5-2008 Danh sách 4, nhận ngày 15-5-2008
Danh sách 5, nhận ngày 16-5-2008 Danh sách 6, nhận cheque và Money Order đến ngày 17-5-2008
Danh sách 7, danh sách Canberra Danh sách 8, nhận ngày 19-5-2008
Danh sách 9, nhận cheque và Money Order  ngày 19-5-2008 Danh sách 10, nhận ngày 20, 21, 22 & 23-5-2008
Danh sách 11, nhận ngày 26, 27, 28, 29 & 30-5-2008 Danh sách 12, nhận cheque & Money order ngày 2-6-2008
Danh sách 13, nhận ngày xx-xx-2008 Danh sách 14, nhận ngày xx-xx-2008
   
Tổng cộng: Đến ngày 2-6-2008 Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã nhận được 77.627$ do quý đồng hương đóng góp xây dựng Tượng Đài Tri ân và Tưởng niệm tại Victoria.

Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam vô cùng cảm tạ và kính cầu nguyện quý quyến luôn được an lành trong hồng ân của các đấng thiêng liêng.

Trần Đông
Giám Đốc Điều Hành
VKTNVN Úc Châu
ĐT: 0403 578 467

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org